Naar een Waddenzee Werelderfgoed Index (WWI)

Gedachte achter de WWI, mindmap 2012
WWI: 24-uurs internetservice kwaliteit Waddenzee

Een Waddenzee Werelderfgoed Index geeft belangrijke trends weer over de kwaliteit van het Nederlandse Waddengebied. Trends over o.a. economie, natuur en milieu, klimaat en menselijke activiteiten in het gebied. Indien beschikbaar worden ook de verwijzingen naar open data bij de trends opgenomen.

Het ideaalbeeld: een Index die de kwaliteit van het Werelderfgoed Waddenzee weergeeft, niet eens per vijf jaar, maar continu 7 dagen per week op internet. De kwaliteit van natuur en landschap, sociaal-economisch, milieu en klimaat. Met achterliggende informatie die toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen. Een Index die gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden en waarover brede overeenstemming bestaat tussen organisaties en instituten voor wat betreft de methode. Een WWI die actueel is en continu wordt bijgewerkt.

Index klimaat, milieu en waterkwaliteit

Indexen aggregeren ?

Trends en indexen aggregeren en ontsluiten op internet
Waardebepaling van de vier indexen
Een voorbeeld hoe het eruit kan zien.

De tends binnen bovenstaande vier indexen kunnen afgezet worden tegen natuurlijke referenties, grenswaarden en streefwaarden uit het bestaande beleid.  Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van geografische weergaven (GIS).
Per index kan een groep deskundigen op basis van de trends tot een kwaliteitsoordeel komen. Deze kwaliteit wordt per index uitgedrukt in een cijfer tussen 0 en 10.

Met dit proces worden tevens de belangrijkste bedreigingen en kansen in beeld gebracht en kunnen deze gebruikt  worden ten behoeve van beleidsevaluaties, maatregelen en/of investeringen (o.a. Waddenfonds, duurzaamheid).

De Waddenzee Werelderfgoed Index, met achterliggende informatie en bronnen, is altijd beschikbaar op internet, voor iedereen en werkt met de meest recente beschikbare gegevens (langjarige trends met een jaarlijkse updating van de meeste trends).

De noodzakelijk techniek

Techniek WWI

In bijgaande mindmap is in vogelvlucht een overzicht gegeven van de noodzakelijke techniek om de WWI op internet mogelijk te maken.