Wetterskip Fryslân verspilt boezemwater

Boezempeil Aldtsjerk
Boezempeil Aldtsjerk van -30 naar -65 cm NAP in twee weken
Hoog boezempeil Aldtsjerk
Hoog boezempeil Aldtsjerk 14 maart 2019
Hoogteligging Aldtsjerk
Hoogteligging Aldtsjerk