Economische waarde functies Waddengebied
Economische waarde Waddenzee Werelderfgoed nationaal en internationaal.

Kwaliteit van de gegevens

Het Nederlandse Waddengebied is het best onderzochte natuurgebied van Nederland, wordt vaak gezegd.

In bovenstaande diagram en tabel zijn de gegevens opgenomen van drie onderzoeken naar de economische waarde van het Waddengebied in Nederland gedurende de afgelopen 17 jaar. Uit de tabel blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de gepresenteerde economische waarden van gebruiksfuncties in de drie onderzoeken. Ook elk onderzoek is onvolledig voor wat betreft het onderzochte aantal functies van het Waddengebied en de gebiedsbegrenzingen verschillen.

In de kolom Aggregatie 2021 in bovenstaande tabel is desondanks een poging gedaan om te komen tot een totaaloverzicht van de economische waarde van het Nederlandse Waddengebied. Het eindresultaat, ongeveer 4 miljard euro per jaar voor Nederland en ongeveer 14 miljard per jaar voor het internationale Waddenzee Werelderfgoed, is dan ook slechts een ‘Best Guess’ voor dit moment.

De huidige Basismonitoring Waddenzee geeft geen enkel inzicht in de economische waarde van het Nederlandse Waddengebied. Het CBS onderhoud een groot aantal sociaaleconomische kengetallen waaruit een gebiedsgericht beeld voor het Waddengebied gedestilleerd kan worden.

Het verdient aanbeveling, uit oogpunt van een zorgvuldige belangenafweging, om de economische waarde expliciet op te nemen in de Basismonitoring Waddenzee.

bron: CWSS
Storm
Storm